Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie o zmianie pełnomocnika w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia:" Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku"

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)  w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094.ze zm.), zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „: Budowa instalacji termicznego  przekształcania odpadów.  Centrum Energii Włocławek we Włocławku”.  planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej  we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103, inwestor: - EnergiaNova Sp. z o.o. ul. Płocka 28, 87-800 Włocławek, w dniu 15 stycznia 2024 r. wpłynęło do organu pismo inwestora w sprawie zmiany pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu.

Z dniem 09.01.2024 r. odwołane zostało pełnomocnictwo z dnia 15.06.2023 r. dla Pani Elżbiety Wójcik do reprezentowania inwestora EnergiaNova Sp. z o.o. ul. Płocka 28, 87-800 Włocławek, we wszystkich sprawach zmierzających do uzyskania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i z tym samym dniem jako pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania inwestora EnergiaNova Sp. z o.o. ul. Płocka 28, 87-800 Włocławek, we wszystkich sprawach zmierzających do uzyskania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia ustanowiono Pana Macieja Gierwatowskiego. Pełnomocnictwo dla Pana Macieja Gierwatowskiego ważne jest do dnia 31.12.2024 r.

Strony mogą zapoznać się z w/w dokumentami oraz składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek I piętro, pokój nr 18 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 8.00 do godz. 15:30, wtorek w godz. 8.00 do godz. 16:00, piątek od godz. 8.00 do godz. 13:00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., Nr 735 t.j.), zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. www.wloclawek.eu w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA i 49 a KPA oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, oraz na stronie BIP, w zakładce Środowisko, informacje, wykaz danych, w kategorii: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku niniejszego obwieszczenia

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 16 stycznia 2024 r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego