Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-obwieszczenie o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku do uaktualnionego raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)  w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094.ze zm.), zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: : Budowa instalacji termicznego  przekształcania odpadów.  Centrum Energii Włocławek we Włocławku”. Planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej  we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103., inwestor: - EnergiaNova Sp. z o.o. ul. Płocka 28, 87-800 Włocławek, w dniu 10 stycznia 2024 r. wpłynęło do organu stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego we Włocławku z dnia 10.01.2024 r., zgodnie z którym  organ ten podtrzymuje  swoją opinię w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wydaną w dniu 18 sierpnia 2023 r., znak: NNZ-12-0506/23 na wniosek Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2023 r. oraz po późniejszych uzupełnieniach raportu oddziaływania na środowisko.

Niniejsze stanowisko Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przedstawił  na wniosek Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2023 r., znak: S. 6220.51.2022, do którego załącznikiem był uaktualniony raport oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.wloclawek.eu w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA i 49a KPA oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 16 stycznia 2024 r.

Załącznik:

PDFPismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z dnia 10.01.2024, znak: NNZ-12-05-06 (294,35KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego