Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 7/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok.

Nr zarządzenia:
7
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok.
Data podpisania:
16-01-2024
Data wejścia w życie:
16-01-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 1526 i z 2023 r. poz. 572) oraz art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1586,1672, 2005)w związku z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2628) oraz Uchwały nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 368)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 1 224 999 zł zaplanowany w budżecie Miasta Włocławek na rok 2024 w działach:

  • 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”;
  • 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85446 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”,który przeznacza się na organizację szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, pokrycie kosztów związanych z podróżami służbowymi nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 7/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2024 r. (577,86KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 7/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (16,97KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego