Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 13/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Nr zarządzenia:
13
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.
Data podpisania:
19-01-2024
Data wejścia w życie:
19-01-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust 2. pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572, 1463, 1688) oraz art. 4 ust. 1, pkt 17, art. 11, 13, 14, 15 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z Uchwałą Nr  LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024 oraz w związku z realizacją przez Miasto Włocławek przedsięwzięcia pn. WEEKEND MŁODYCH w ramach projektu „WŁOCŁAWEK-MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021 i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwój Lokalny

zarządza się, co następuje

§1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert Nr 3 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2. Ogłoszenie konkursowe stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór umowy na powierzenie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Wzór oświadczenia dotyczącego podatku od towarów i usług stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór „opisu do dokumentu księgowego” (faktury, rachunku, listy płac, innego dokumentu księgowego) stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6. Wzór „zestawienia faktur” stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w §1.

§3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.eu,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13,
4) w generatorze wniosków znajdującym się pod adresem www.witkac.pl.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 13/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2024 r. (9,52MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 13/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (17,51KB)
  3. DOCXZałącznik Nr 1,2,3,4 do Zarządzenia Nr 13/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2024 r. (72,50KB)
  4. DOCXZałącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 13/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2024 r. (32,69KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego