Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie o uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy warunków realizacji inwestycji:Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)  w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094.ze zm.), zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: : Budowa instalacji termicznego  przekształcania odpadów.  Centrum Energii Włocławek we Włocławku”.planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej  we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103., inwestor: - EnergiaNova Sp. z o.o. ul. Płocka 28, 87-800 Włocławek, w dniu 17 stycznia 2024 r. wpłynęło do organu stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, jako organu współdziałającego w przedmiotowym postępowaniu, stanowiące  odpowiedź na wniosek Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2023r, znak: S.6220.51.2022 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. jak wyżej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił warunki realizacji tej inwestycji postanowieniem  z dnia 12 stycznia 2024r, znak: WOO.4221.291.2023.JO.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w formie publicznego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek pod adresem: www.wloclawek.eu w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA  i art. 49a KA oraz na stronie BIP, w zakładce Środowisko, w kategorii: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku.

Jednocześnie informuję o wynikającym z art. 10§1 k.p.a. prawie strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się przez nią przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisie elektronicznym na adres: ,  w terminie 7 dni od dnia doręczenia, tj. do dnia 12 lutego 2023 roku włącznie w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3-go Maja 22, w Wydziale Środowiska, I piętro, pok. nr 18, w dniach: od poniedziałku do czwartku w godzinach: od  g.8.00 do g.15.00, w piątki od g.8.00 do g.13.00.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 22 stycznia 2024 r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego