Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

W związku z realizacją Uchwały Nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zmienionej Uchwałą Nr XXXI/24/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. oraz  Uchwałą Nr LXIX/160/2023 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 194 i poz. 1902, z 2023 r., poz. 8152) wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zmianami) zawiadamiam o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

 1. O dotacje mogą ubiegać się wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
 2. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o przedmiotowe dotacje na zadanie w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, składając wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/176/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zmienionej Uchwałą Nr XXXI/24/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. oraz Uchwałą Nr LXIX/160/2023 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 194 i poz. 1902, z 2023 r., poz. 8152).
 3. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie od 29 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.
 4. Uchwała, określająca zasady udzielania przedmiotowych dotacji i formularz ww. wniosku wraz z objaśnieniami mającymi na celu ułatwić jego wypełnienie, są dostępne w Wydziale Urbanistyki i Architektury oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek https://bip.um.wlocl.pl/1761/300/ua18-wniosek-o-udzielenie-dotacji-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-i-roboty-budowlane-przy-obiekcie-wpisanym-do-rejestru-zabytkow.html
 5. Wnioskodawca, któremu zostanie udzielona dotacja, będzie zobowiązany wydatkować przyznane środki stosując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami), gdy będą zachodzić przesłanki określone w art. 6 pkt 1 ww. ustawy, natomiast w pozostałych przypadkach stosując zasadę równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Włocławek w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy Zielonym Rynku 11/13 w pokoju 408 (IV piętro) lub pod nr tel. 54 414 42 95.

Kwota zaplanowana do rozdysponowania w 2024 roku wynosi 1 000 000 zł.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków:

 • tożsamość administratora: Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek;
 • dane kontaktowe administratora Prezydenta Miasta Włocławek: adres email: , nr telefonu: (54) 4144000 lub pisemnie na adres siedziby urzędu;
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres email , nr telefonu: (54) 4144269 lub pisemnie na adres administratora danych;
 • cele przetwarzania: przetwarzanie odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w związku z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
 • podstawa prawna: dane przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • odbiorcy danych: uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzania przetwarzania danych z administratorem;
 • okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. wieczyście (kategoria archiwalna A);
 • prawa podmiotów danych - osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo: do dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych-w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami prawa.
 • informacja o dowolności lub obowiązku podania danych: podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych w wymaganym zakresie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Informacje o szczegółowych zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku, pokój 404 (w godzinach urzędowania) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek: https://bip.um.wlocl.pl/2625/1161/informacje-zwiazane-z-ochrona-danych-osobowych.html

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego