Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie-Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Hala produkcyjno-magazynowo-usługowa z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie na działek nr 50/5, 55/12, 27/9,27/13, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/17, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/13, 44/15, 26/9 obręb Włocławek KM 102.

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023 r. poz. 775 t.j.) w związku art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 t.j.)   zawiadamia strony o wydaniu w dniu  25 stycznia 2024 r. postanowienia (znak: S.6220.39.2023) nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia        pn. Hala produkcyjno-magazynowo-usługowa z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie na działek  nr 50/5, 55/12, 27/9,27/13, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/17, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/13, 44/15, 26/9 obręb Włocławek KM 102.         

W związku z tym właścicielom działek, znajdujących się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie jako stronom postępowania służy na niniejsze postanowienie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 7 dni  od dnia doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data obowiązywania publikacji 14 dni tj. od 26.01.2024 do 09.02.2024 roku.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego