Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 31/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Nr zarządzenia:
31
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.
Data podpisania:
05-02-2024
Data wejścia w życie:
05-02-2024

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572, 1463, 1688) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

zarządza się, co następuje

§1.1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

  1. Monika Jabłońska – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Komisji;
  2. Krzysztof Szaradowski – Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
  3. Agnieszka Antosik – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji,
  4. Maciej Gajewski – Wydział Sportu i Turystyki – Członek Komisji,
  5. Izabela Maciejewska – Wydział Sportu i Turystyki – Członek Komisji,
  6. Anna Rachut – przedstawiciel organizacji pozarządowych – Członek Komisji,
  7. Justyna Rykowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych – Członek Komisji,
  8. Agnieszka Zgłobicka-Skupniewicz – Wydział Sportu i Turystyki – Sekretarz Komisji.

2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji zgodnie z art. 24- art. 27 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz wyłączeni są z prac przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje, które biorą udział w konkursie.

§2. 1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem organizacji pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej”, który stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór „Oświadczenia członka Komisji Konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór „Protokołu z przyjęcia ofert” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór „Dodatkowego kryterium oceniania oferty” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór „Karty podsumowującej pracę Komisji Konkursowej” stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Wzór „Protokołu końcowego” stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 31/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2024 r. (2,91MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 31/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (34,54KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego