Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 33/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru uzupełniającego kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji.

Nr zarządzenia:
33
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia otwartego naboru uzupełniającego kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji.
Data podpisania:
05-02-2024
Data wejścia w życie:
05-02-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, poz. 1688) oraz § 2 ust. 3 i ust. 4 załącznika do Uchwały nr LI/136/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu, oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

zarządza się, co następuje:                         

§ 1.1. Ogłasza się otwarty nabór uzupełniający kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji w grupie: przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą nr LI/136/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2. Treść ogłoszenia o naborze, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Formularz zgłoszeniowy kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór listy poparcia kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Oświadczenie o niekaralności stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 7 dnia od daty opublikowania ogłoszenia o naborze, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, www.bip.um.wlocl.pl
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.eu i https://rewitalizacja.wloclawek.eu/
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 33/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2024 r. (2,04MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 33/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (20,52KB)
  3. DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (19,29KB)
  4. DOCXZałącznik nr 2,3,4 do Zarządzenia nr 33/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (21,82KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego