Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 34/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na 2024 rok” oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania.

Nr zarządzenia:
34
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na 2024 rok” oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania.
Data podpisania:
06-02-2024
Data wejścia w życie:
06-02-2024

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i 5 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674, 2770, z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872, 1938 i 2730) i Uchwały Nr LXXII/6/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na 2024 rok”

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na 2024 rok”.
2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia
4. Wzór zaktualizowanego zakresu rzeczowego i kosztorysu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
5. Ramowy wzór umowy na realizację programu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
6. Wzór sprawozdania miesięcznego z realizacji programu stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
7. Wzór sprawozdania końcowego z realizacji programu stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.
8. Wzór wniosku o dofinansowanie świadczeń stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.
9. Wzór ankiety satysfakcji uczestnika programu stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek - www.bip.um.wlocl.pl,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek - www.wloclawek.eu,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

§ 3. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w §1 ust. 2.

§ 4.1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 1, powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

1) Pani Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Komisji, Pani Elżbieta Dynarska - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
2) Zastępca Przewodniczącej Komisji,
3) Pani Joanna Kowalewska – główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Sekretarz Komisji,
4) Pani Marta Molewska – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji,
5) Pani Agnieszka Antosik – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji.

2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest:

1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,
4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Prezydent Miasta Włocławek może uzupełnić skład i powołać do Komisji nowego członka.

4. Prace Komisji są ważne przy udziale co najmniej 3 członków Komisji.

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącej Komisji i Zastępcy Przewodniczącej Komisji jej funkcję pełni Sekretarz Komisji.

6. Komisja z przebiegu prac sporządza protokół.

7. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Włocławek propozycję co do wyboru ofert najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia ofert.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 7.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 34/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2024 r. (9,42MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 34/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2024 r. (84,29KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego