Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Przechodniej, oznaczonej jako działka nr 41/28 (Włocławek KM 50) o pow. 0,0385 ha.

Typ przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane
Rok publikacji:
2024
Status Realizacji:
Aktualne
Data przetargu:
18-03-2024
Godzina przetargu:
13:00
Adres nieruchomości:
Ul. Przechodniej, oznaczonej jako działka nr 41/28 (Włocławek KM 50) o pow. 0,0385 ha.
Cena wywoławcza:
165 000,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 16 500,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Przechodniej, oznaczonej jako działka nr 41/28 (Włocławek KM 50) o pow. 0,0385 ha.

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Nr WL1W / 00044354 / 1.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi płaski teren w kształcie zbliżonym do kwadratu. Powierzchnia nieruchomości jest zagospodarowana parkingiem w postaci:

  1. chodnika o nawierzchni wykonanej z polbruku o pow. 14 m2,
  2. utwardzenia terenu płytami ażurowymi o pow. 234 m2,
  3. szlabanu wjazdowego o długości 4 m marki CAME, przy wjeździe na teren nawierzchni utwardzonej. Zagospodarowanie wymienione w ww. punktach nie stanowi własności Gminy Miasto Włocławek.

Nieutwardzona część nieruchomości zagospodarowana jest zielenią niską z jednym drzewem.

W gruncie ww. nieruchomości posadowione zostały sieci instalacji: ciepłowniczej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej, ograniczające możliwość zagospodarowania, która w stosunku do sieci infrastruktury technicznej, może nastąpić na warunkach właściwych gestorów tych sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zgodnie z uchwałą nr LVII/176/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Chmielną, Aleją Chopina, ulicą Warszawską, Placem Wolności, ulicą
3 Maja, Starym Rynkiem, ulicą Św. Jana, brzegiem Wisły oraz położonego w rejonie ulicy Ogniowej (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2023 r., poz. 220) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o przeznaczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe. Ponadto omawiana działka usytuowana jest w granicy Strefy „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej – tożsamej z wpisaną do rejestru zabytków Dzielnicą Starego Miasta Włocławek, podlegającą ochronie na podstawie przepisów odrębnych oraz strefy ochrony archeologicznej podlegającej ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu.

Nieruchomość nie może być przeznaczona pod zabudowę kubaturową, gdyż położona jest poza obowiązującą linią zabudowy ustaloną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przebiegającą poza granicami działki nr 41/28 po ścianach frontowych budynków usytuowanych u zbiegu ulic Przechodniej i Przedmiejskiej.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach przeznaczenia terenu mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu, w tym przypadku niebędące zabudową kubaturową,np. jak: miejsca postojowe, dojścia, dojazdy czy zieleń towarzysząca.

Szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia terenu w Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek są dostępne w Geoportalu Miasta Włocławek na stronie internetowej http://geoportal.wloclawek.eu.

Ww. nieruchomość zlokalizowana jest na terenie Dzielnicy Starego Miasta Włocławek, wpisanej do rejestru zabytków województwa kujawsko – pomorskiego pod nr A/1560 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 30 września 1957 r. Z uwagi na powyższe, Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do konieczności użytkowania ww. zabytku zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) w zakresie ochrony historycznego układu urbanistycznego, historycznych zespołów budowlanych, krajobrazu kulturowego i otoczenia zabytków oraz przestrzegania praw i obowiązków opiekuna obiektu zabytkowego, określonych w art. 5 ww. ustawy. Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy właściciel zabytku zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku nie później niż w terminie miesiąca od ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości pod rygorem kary pieniężnej (art. 107a ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy).

Powołana nieruchomość zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony archeologicznej, obejmującej tereny o rozpoznawalnej zawartości reliktów archeologicznych oraz o dużym stopniu uprawdopodobnionych, objętej ochroną na podstawie ustaleń planu miejscowego, w której dla prac ziemnych ustala się obowiązek ustanowienia inwestorskiego nadzoru archeologicznego lub przeprowadzenia przed inwestycyjnego badania archeologicznego, na prowadzenie których należy uzyskać zezwolenie konserwatora zabytków.

Omawiana nieruchomość jest przedmiotem umowy najmu na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Z chwilą nabycia powołanej nieruchomości nowy właściciel wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego właściciela.

Cena wywoławcza nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Przechodniej, oznaczonej jako działka nr 41/28 (Włocławek KM 50) o pow. 0,0385 ha, wynosi – 165 000,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 16 500,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) cenę nieruchomości lub jej części wpisanych do rejestru zabytków obniża się na wniosek nabywcy o 50%.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2024 r. o godzinie 1300 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr  61 1020 5170 0000 1402 0009 0357, w terminie do dnia 08 marca 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją, bez zastrzeżeń.

2. Złożenie dowodu wpłaty wadium oraz okazanie dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 14, najpóźniej w dniu11 marca 2024 r., do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 41 44 108) ustaleniu terminu okazania dokumentów oraz w dniu przetargu.

3. Złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym, w terminie do dnia 11 marca 2024 r., do godziny 1400,  o zapoznaniu się:

  1. z ogłoszeniem o przetargu,
  2. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka w części dotyczącej przedmiotowej nieruchomości,
  3. ze stanem prawnym i faktycznym (w terenie) sprzedawanej nieruchomości,
  4. przebiegiem sieci infrastruktury technicznej.

Warunkiem nabycia nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych jest:

1. Wpłata ustalonej w przetargu, najwyższej ceny wylicytowanej nieruchomości (pomniejszona
o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż na 5 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.

2. Koszty ogłoszenia przetargu w prasie, notarialne i sądowe w całości ponosi Nabywca nieruchomości.

3. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem Nabywca przeniesie je na własny koszt i we własnym zakresie, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

4. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom sieci w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego ich funkcjonowania, bez żadnych roszczeń. Korzystanie z istniejących urządzeń wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

5. Nabywca zobowiązany jest do realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji na własny koszt.

6. W przypadku konieczności wycinki drzew, z wnioskiem o wycinkę należy zwrócić się do Urzędu Miasta Włocławek. Wycinka drzew odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Nabywca ujawni w księdze wieczystej wzniesione budynki.

8. W przypadku konieczności dokonania niwelacji terenu, Nabywca wykona ją we własnym zakresie i na własny koszt.

9. Osoba prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest do złożenia aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu) oraz właściwych pełnomocnictw do dnia 11 marca 2024 r., ul. 3 Maja 22, w pokoju 14, do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 41 44 108), ustaleniu terminu złożenia dokumentów.

10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

11. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie ustalonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

16. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

17. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

18. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

19. W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Włocławek.

20. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

21. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

22. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

23. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, pokój 14, w godz. 800 - 1400 lub telefonicznie pod numerem 54 41 44 108.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego