Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 42/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2024 – 2030.

Nr zarządzenia:
42
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2024 – 2030.
Data podpisania:
07-02-2024
Data wejścia w życie:
07-02-2024

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz.1463, poz.1688), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz § 4 ust. 1 uchwały Nr XLVI/227/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XII/141/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2010 roku, Nr 163, poz. 2081 oraz z 2011 roku, Nr 233, poz. 2151),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2040, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 20 lutego 2024 r. w następujących formach:
1) opinii, wydanej przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego,
2) wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
2. Zgłoszenia wniosków i uwag do projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, należy składać pisemnie na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10 lub elektronicznie na adres: .

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 4. Za przeprowadzenie konsultacji projektu ww. uchwały odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na stronie https://www.wloclawek.eu/ w zakładce organizacje pozarządowe, konsultacje projektów aktów prawa miejscowego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 42/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. (1,07MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 42/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (17,57KB)
  3. DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. (16,26KB)
  4. PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r. (151,06KB)
  5. PDFMiejski Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2024-2030 (603,18KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego