Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9/4 o powierzchni 0,0394 ha, w obrębie Włocławek KM 78, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.

Typ przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane
Rok publikacji:
2024
Status Realizacji:
Roztrzygnięte
Data przetargu:
25-03-2024
Godzina przetargu:
13:00
Adres nieruchomości:
ul. Kruszyńskiej
Cena wywoławcza:
80 500,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy pięćset 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi – 8 050,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy pięćdziesiąt 00/100).
Cena brutto służebności drogowej przejazdu i przechodu wynosi 348,09 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści osiem 09/100).

Dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr  9/4 o powierzchni 0,0394 ha w obrębie Włocławek KM 78 w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W/00005173/3.

Przedmiotowa nieruchomość to działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, nieuzbrojona,z dostępem do drogi publicznej ul. Kruszyńskiej przez działkę ewidencyjną nr 9/3 w obrębie Włocławek KM 78. Częściowo ogrodzona. Na nieruchomości usytuowany jest blaszany budynek. W ulicy Kruszyńskiej znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, kanalizacyjna i telekomunikacyjna. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kapitulnej, Planty, Kruszyńskiej, Broniewskiego, Prusa i Słonecznej, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/73/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2017 r., poz. 2729)  działka nr 9/4 w obrębie Włocławek KM 78 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 29-MN/U o przeznaczeniu terenu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; zabudowa usług nieuciążliwych.

Szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dostępne w Geoportalu Miasta Włocławek-na stronie internetowej http://geoportal.wloclawek.eu.

Nieruchomość jest objęta umową dzierżawy na czas nieoznaczony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Z chwilą nabycia powołanej nieruchomości nowy właściciel wchodzi w prawa i obowiązki Gminy Miasto Włocławek.

Cena netto wywoławcza nieruchomości gruntowej oznaczanej jako działka ewidencyjna nr  9/4 o powierzchni 0,0394 ha w obrębie Włocławek KM 78, położonej przy ul. Kruszyńskiej wynosi: 80 500,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy pięćset 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi – 8 050,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy pięćdziesiąt 00/100).           

Cena brutto służebności drogowej przejazdu i przechodu wynosi 348,09 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści osiem 09/100).

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r.  o godzinie 1300 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny netto wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357, w terminie do dnia 18 marca 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do której licytacji uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją, bez zastrzeżeń.

2. Złożenie dowodu wpłaty wadium oraz okazanie dowodu osobistego lub paszportu do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja 22 w pokoju nr 14, najpóźniej w dniu 19 marca 2024 r. do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 59) ustaleniu terminu okazania dokumentów oraz w dniu przetargu.

3. Złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym, w terminie do dnia  19  marca 2024 r. do godziny 1400, o zapoznaniu się:

a) ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i braku zastrzeżeń,

b) z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dotyczącym nieruchomości objętej przetargiem,

c) przebiegiem sieci infrastruktury technicznej,

d) stanem zakrzewienia i zadrzewienia.

Warunkiem nabycia nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych jest:

1. Wpłata ustalonej w przetargu najwyższej ceny podlega zapłacie jednorazowo nie później niż na 5 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.

2. Koszty: ogłoszenia przetargu w prasie, notarialne i sądowe w całości ponosi Nabywca nieruchomości.

3. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem Nabywca przeniesie je na własny koszt i we własnym zakresie, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

4. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom sieci w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego ich funkcjonowania, bez żadnych roszczeń. Korzystanie z istniejących urządzeń wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

5. Nabywca zobowiązany jest do realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji na własny koszt.

6. W przypadku konieczności wycinki drzew, z wnioskiem o wycinkę należy zwrócić się do Urzędu Miasta Włocławek. Wycinka drzew odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Nabywca ujawni w księdze wieczystej wzniesione budynki.

8. W przypadku konieczności dokonania niwelacji terenu Nabywca wykona ją we własnym zakresie i na własny koszt.

9. Osoba prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest do złożenia aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu) oraz właściwych pełnomocnictw do dnia  r. w Urzędzie Miasta  przy ul. 3 Maja 22, w pokoju 14, do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 59), ustaleniu terminu złożenia dokumentów.

10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

11. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika ustalonego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

16. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

17. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący Komisji zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

18. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

19. W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Włocławek.

20. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

21. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

22. W przypadku jeżeli, uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

23. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości objętej przetargiem.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 14, w godzinach od 800 do 1400 lub telefonicznie pod numerem 54 41 44 159.

Załączniki:

PDFInformacja o rozstrzygniętym przetargu (81,76KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego