Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 45/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Włocławek przy ul. Komunalnej 4

Nr zarządzenia:
45
Rok:
2024
Tytuł:
w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Włocławek przy ul. Komunalnej 4
Data podpisania:
09-02-2024
Data wejścia w życie:
09-02-2025

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, 1852) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572,1463,1688) oraz
§ 1 pkt 3 uchwały Nr XX/28/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 03 marca 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2023 poz. 8187)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Włocławek przy ul. Komunalnej 4 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 42/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Włocławek przy ul. Komunalnej 4. 

§ 5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 45/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2024 r. (3,34MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 45/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (15,85KB) (38,19KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego