Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-obwieszczenie dla stron postępowania o pozostawieniu pisma Stowarzyszenia NIE dla Spalarni w Inowrocławiu bez rozpoznania w procedurze wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku.”

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2023 r., poz. 775), w związku z art. 44 ust.1, art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów Centrum Energii Włocławek we Włocławku” planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103, wobec prośby Stowarzyszenia NIE dla Spalarni w Inowrocławiu przekazanej tut. organowi w piśmie z dnia 2 lutego 2024 r. o ponowne dopuszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony, która to wpłynęła do organu w terminie zaskarżenia postanowienia z dnia 30 stycznia 2024 r., znak: S.6220.51.2024 o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony, następnie wezwania przez organ w dniu 5 lutego 2024 r. Stowarzyszenia NIE dla Spalarni w Inowrocławiu do sprecyzowania wniosku wyrażonego tym pismem, przedmiotowe Stowarzyszenie pismem z dnia 8 lutego 2024 r. wystąpiło z prośbą o uznanie jego pisma z dnia 2 lutego 2024 r. za niebyłe.

Wobec powyższego organ pozostawił pismo z dnia 2 lutego 2024 r. bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.wloclawek.eu w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – art. 49 i 49a KPA oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Zawiadomienie - obwieszczenie zostało umieszczone w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w dniu 15 lutego 2024 r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego