Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 108/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na 2024 rok”

Nr zarządzenia:
108
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na 2024 rok”
Data podpisania:
29-02-2024
Data wejścia w życie:
29-02-2024

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 pkt 1, art. 48 ust. 1 i 5 i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) i Uchwały Nr LXXII/6/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na 2024 rok”

zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Rozstrzyga się konkurs ofert oraz dokonuje wyboru realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na 2024 rok”.
 2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 dokonany został na podstawie propozycji Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 34/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2024 r. w celu przeprowadzenia konkursu ofert, zgodnie z jej protokołem z dnia 26 lutego 2024 r.
 3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, o którym mowa w § 1 ust 1 wynosi 315 000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych).
 4. Szczegółowe warunki realizacji zadań, tryb płatności i sposób rozliczenia zostaną określone w umowach zawartych z podmiotami wymienionymi w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wybór, o którym mowa w §1 ust.1 publikuje się poprzez zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek- www.bip.um.wlocl.pl,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek - www.wloclawek.eu,
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie Nr 108/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r. (769,58KB)
 2. DOCXZarządzenie Nr 108/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (34,42KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego