Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 117/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Włocławek

Nr zarządzenia:
117
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie przeprowadzenia kontroli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
04-03-2024
Data wejścia w życie:
04-03-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) i art. 6 ust. 1, 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r.  poz. 1469, 1852)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie kontroli w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Włocławek.

§ 2. Kontrola obejmować będzie:

  1. stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Włocławek;
  2. weryfikację zgodności postanowień umów z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek zatwierdzonym uchwałą nr XX/27/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Kuj. – Pom. z 2023 r. poz. 8186);
  3. udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w postaci dowodów zapłaty za usługi wywozu nieczystości ciekłych.

§ 3. Zarządza się przeprowadzenie kontroli nieruchomości, których właściciele nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a powstają na ich nieruchomości odpady komunalne.

§ 4. Kontrola obejmować będzie:

  1. stwierdzenie posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławek;
  2. weryfikację zgodności postanowień umów z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek zatwierdzonym uchwałą nr XX/27/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia3 marca 2020 r. (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Kuj. – Pom. z 2023 r. poz. 8186);
  3. weryfikację dowodów uiszczania opłat za wykonywaną usługę odbioru odpadów komunalnych.

§ 5. Kontrole zostaną przeprowadzone przez pracowników Urzędu Miasta Włocławek
i funkcjonariuszy Staży Miejskiej we Włocławku, działających na podstawie udzielonych upoważnień.

§ 6. Plan kontroli nieruchomości w zakresie pozbywania nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Włocławek stanowi załącznik nr 1.

§ 7. Plan kontroli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek stanowi załącznik nr 2.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej.

§ 9. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek

Załączniki

  1. PDFZarządzenie nr 117/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 marca 2024 r. (1,12MB)
  2. DOCXZarządzenie nr 117/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (26,52KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego