Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (1/proj/2024)

Rodzaj dokumentu:
Projekt polityki, strategii, planu lub programu
Temat dokumentu:
Inne
Nr karty/rok:
1/proj/2024
Nazwa dokumentu:
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (1/proj/2024)
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu:
Ustalenia, w tym: przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, kształtowanie przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu, stawki procentowe opłaty planistycznej – w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Brzeską, Placem Wolności, ulicą Kilińskiego, ulicą Okrzei, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, Parkiem im. H. Sienkiewicza, rzeką Zgłowiączką oraz brzegiem rzeki Wisły.
Obszar, którego dokument dotyczy:
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Włocławek
Znak sprawy:
1/proj/2024
Dokument wytworzył:
Prezydent Miasta Włocławek
Data dokumentu:
15-02-2024
Dokument zatwierdził:
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:
-
Miejsce przechowywania dokumentu:
Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, IV piętro, pok. 410, tel. 54 / 414-43-35
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu:
Brak
Czy dokument jest ostateczny:
Nie
Numery kart innych dokumentów w sprawie:
2/eko/2020, 14/prog/2022, 14/proj/2022, 3/prog/2023, 3/proj/2023, 6/prog/2023, 6/proj/2023, 8/prog/2023, 8/proj/2023
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie:
05-03-2024
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
Brak
Uwagi:
Brak
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego