Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Impreza niemasowa pn. „Gra terenowa – miejska dżungla” dla dzieci z klas 1-3 organizowana przez Hufiec ZHP Włocławek

Impreza niemasowa pn. „Gra terenowa – miejska dżungla” dla dzieci z klas 1-3 organizowana przez Hufiec ZHP Włocławek w dniu 14 marca 2024 r. o godz. 11.00 na terenie Parku na Słodowie, przy Bazie Przygody.


Regulamin imprezy niemasowej pn. „Gra terenowa- miejska dżungla” organizowanej w dniu 14 marca 2024 r.

1. Impreza ma charakter otwarty.

2. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

3. Osoby małoletnie uczestniczą w Grze na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

4. Uczestnicy przedsięwzięcia oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.

6. Uczestnicy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

7. Opiekun Prawny, Rodzic, ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy uczestnik wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia Gra miejska terenowa.

8. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie.

9. Organizatorzy są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.

10. Zakazuje się:

1) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,

2) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,

3) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,

4) wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzeń niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

5) wprowadzania psów.

11. Uczestnicy mają prawo korzystać z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia papierosów.

12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją sprawują osoby wyznaczone przez ZHP.

13. Organizator utrwala przebieg wydarzeń dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło.

15. Za porządek po zakończonej imprezie odpowiadają organizatorzy.

16. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Hufca ZHP Włocławek.

17. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

18. Regulamin wchodzi w życie 14 marca 2024 r.

PROGRAM IMPREZY 14 marca.2024 godz. 11.00

  1. Rozpoczęcie imprezy, powitanie zaproszonych gości.
  2. Wytłumaczenie zasad gry oraz rozpoczęcie zabawy
  3. Wręczenie nagród
  4. Zakończenie

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w kolejności w programie.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego