Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 168/9 obręb Krzywa Góra o powierzchni 0,0220 ha.

Typ przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane
Rok publikacji:
2024
Status Realizacji:
Roztrzygnięte
Data przetargu:
22-01-2024
Godzina przetargu:
12:00
Adres nieruchomości:
ul. Toruńskiej
Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza netto nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjne nr 168/9 o powierzchni 0,0220 ha w obrębie Krzywa Góra, wynosi – 28 100,00 zł.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 2 810,00 zł.
Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Prezydent Miasta Włocławek jako starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej


Ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna 

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W/00003632/5.

Przedmiotową nieruchomość stanowi działka niezabudowana, płaska, niezadrzewiona o kształcie trapezu. Przez nieruchomość przechodzi linia kolejowa, sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Działka położona bezpośrednio przy drodze krajowej nr 91.

Działka nr 168/9 (obręb Krzywa Góra) znajduje się w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy granicą lasu, ulicą Toruńską, granicą miasta, ulicą Inowrocławską, terenami kolejowymi oraz w rejonie ulicy Krzywa Góra, przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/1/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2014 roku, poz. 320). Zgodnie z ww. planem dz. 168/9 obręb Krzywa Góra znajduje się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 7 MN/U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe.

Ponadto, na omawianym obszarze obowiązuje zakaz lokalizacji reklam wielkopowierzchniowych na urządzeniach reklamowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są dostępne w Geoportalu Miasta Włocławek – na stronie internetowej http://geoportal.wloclawek.eu/.

Cena wywoławcza netto nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjne nr 168/9   o powierzchni 0,0220 ha w obrębie Krzywa Góra, wynosi – 28 100,00 zł.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 2 810,00 zł.

Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny netto wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357, w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją, bez zastrzeżeń.

2. Złożenie dowodu wpłaty wadium oraz okazanie dowodu osobistego lub paszportu do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 24a, najpóźniej w dniu 15 kwietnia 2024 r., do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 15) ustaleniu terminu okazania dokumentów oraz w dniu przetargu.

3. Złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym, w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r.   do godziny 1400, o zapoznaniu się:

a) ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości objętej przetargiem, na gruncie (w terenie)
i braku zastrzeżeń,

b) z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dotyczącym nieruchomości objętej przetargiem,

c) przebiegiem sieci infrastruktury technicznej,

d) stanem zakrzewienia i zadrzewienia.

Warunkiem nabycia nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych jest:

1. Wpłata ustalonej w przetargu, najwyższej ceny (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż na 5 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.

2. Koszty: ogłoszenia przetargu w prasie, notarialne i sądowe w całości ponosi Nabywca nieruchomości.

3. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem Nabywca przeniesie je na własny koszt i we własnym zakresie, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

4. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom sieci w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego ich funkcjonowania, bez żadnych roszczeń. Korzystanie z istniejących urządzeń wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

5. Nabywca zobowiązany jest do realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji na własny koszt.

6. W przypadku konieczności wycinki drzew, z wnioskiem o wycinkę należy zwrócić się do Urzędu Miasta Włocławek. Wycinka drzew odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Nabywca ujawni w księdze wieczystej wzniesione budynki.

8. W przypadku konieczności dokonania niwelacji terenu, Nabywca wykona ją we własnym zakresie i na własny koszt.

9. Osoba prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest do złożenia aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu) oraz właściwych pełnomocnictw do dnia 15 kwietnia 2024 r., ul. 3 Maja 22, w pokoju 24a, do godziny
1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 414 41 15), ustaleniu terminu złożenia dokumentów.

10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

11. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

12. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

14. Uczestnicy przetargu biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika ustalonego na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

16. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

17. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący Komisji zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.

18. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

19. W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Włocławek.

20. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

21. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

21. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

22. Wyłącza się odpowiedzialność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Włocławek, za wady ukryte nieruchomości objętej przetargiem.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 24a, w godzinach od 800 do 1400 lub telefonicznie pod numerem 54 414 41 15.

Załączniki:

  1. PDFInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul.Toruńska Krzywa Góra (89,72KB)
  2. DOCXInformacja o rozstrzygniętym przetargu ul.Toruńska Krzywa Góra-dokument cyfrowo dostępny (18,96KB)
  3. PDFZawiadomienie o unieważnieniu przetargu (128,75KB)
  4. DOCXZawiadomienie o unieważnieniu przetargu-dokument cyfrowo dostępny (12,97KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego