Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 48 ust.7, w związku z art. 46 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r, poz. 1094) zwanej dalej „uiś

Informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program ochrony środowiska na lata 2024– 2027 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku dla miasta Włocławka”, zwany dalej Programem.

Na podstawie art. 48 ust. 2 uiś wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o zajęcie stanowiska co do możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. Programu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z 06 lutego 2024 r, znak: WOO.410.13.2024.AT po zapoznaniu się z charakterem przewidzianych w projekcie działań oraz cechami obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, rodzajem i skalą potencjalnego oddziaływania uznał, że realizacja projektu nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko i uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dla projektu pn. „Program ochrony środowiska na lata 2024 – 2027 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku dla miasta Włocławka”.

Przedstawione działania realizowane zgodnie z przepisami odrębnymi, nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z 13.03.2024 r. znak: NNZ.9022.4.12.2024 biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania wynikające z art.48, ust. 1 i 3 uiś uznał możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dla projektu, pn. „Program ochrony środowiska na lata 2024 – 2027 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku dla miasta Włocławka”,

Biorąc pod uwagę uzgodnienia ww. organów Prezydent Miasta Włocławek odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego