Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie-Obwieszczenie w procedurze wydawania decyzji środowiskowej dla " Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku"

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku”. planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103, inwestor: - EnergiaNova Sp. z o.o. ul. Płocka 28, 87-800 Włocławek, w dniu 05.03. 2024 r. wpłynął do organu wniosek Towarzystwa na rzecz Ziemi, ul. Leszczyńskiej 7 32- 600 Oświęcim o wezwanie Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko o informacje na temat:

  1. Postępowania ze znajdującymi się w tzw. żużlu niedopałami, w szczególności niedopałami tworzyw sztucznych i glinu (aluminium).
  2. Przeciwdziałania zagrożeniom związanym z występowaniem niedopałów w pozostałościach ze spalania odpadów.

W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek w dniu 14.03.2024r.do organu wpłynęło pismo Pana Macieja Gierwatowskiego, pełnomocnika inwestora, pismo z dnia 12.03.2024r, w którym wskazał, że Raport OOS dla przedsięwzięcia został przygotowany zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: uOOS), przez uprawnione osoby, o których mowa w art. 74a uOOS.

Raport OOS zawiera wszystkie informacje wymagane na podstawie przepisów prawa, mające zastosowanie do realizacji Przedsięwzięcia, w tym informacje, których uzupełniania domaga się TnZ. W konsekwencji nie ma potrzeby ich uzupełniania.

Strony mogą zapoznać się z w/w dokumentami w Urzędzie Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek I piętro, pokój nr 18 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 8.00 do godz. 15:30, wtorek w godz. 8.00 do godz. 16:00, piątek od godz. 8.00 do godz. 13:00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., Nr 735 t.j.), zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. www.wloclawek.eu w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA i 49a KPA oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, oraz na stronie BIP, w zakładce Środowisko, informacje, wykaz danych, w kategorii: Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów. Centrum Energii Włocławek we Włocławku niniejszego obwieszczenia

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 15 marca 2024 r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego