Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 137/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 2 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Nr zarządzenia:
137
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 2 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Data podpisania:
15-03-2024
Data wejścia w życie:
15-03-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 oraz poz. 1688) i art. 11 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, oraz poz. 2029) oraz w wykonaniu uchwały nr 86/XXI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek zmienionej uchwałą nr 107/XXIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2008 r. nr 175, poz. 3060 i poz. 3061) i uchwały nr XI/94/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 3834) oraz uchwały nr XXXII/40/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2021 – 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 2170).

zarządza się co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, objęte wykazami stanowiącymi załączniki od Nr 1 do Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tych wykazów, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

§ 3. Ponadto, w wykazach wyznacza się termin dla osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 137/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2024 r. (561,34KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 137/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (18,72KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego