Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ORLEN S.A. w Płocku, ul. Chemików 7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 13/21 obręb Włocławek KM 56 przy ul. Kapitulnej we Włocławku.

Obwieszczenie o  wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r., poz.775 t.j) w związku z art. 73 ust.1  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

zawiadamia strony postępowania o:

  1. wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku  ORLEN S.A. w Płocku, ul. Chemików 7  reprezentowanej przez Pana Piotra Kałamagę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 13/21 obręb Włocławek KM 56 przy ul. Kapitulnej we Włocławku.
  2. wystąpieniu o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku.

W związku z tym właściciele działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie i działek znajdujących się w odległości 100 m od granic terenu (zasięg oddziaływania), na którym będzie realizowane przedsięwzięcie mogą zapoznać się z zakresem planowanego przedsięwzięcia i zgłosić ewentualne zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data obowiązywania publikacji: 14 dni tj. od 19.03.2024 do 02.04.2024 roku.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego