Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 149/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Nr zarządzenia:
149
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Data podpisania:
21-03-2024
Data wejścia w życie:
21-03-2024

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz.1463, poz. 1688) oraz art. 4 ust. 1, pkt 16, art. 11, 13, 14, 15 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571), w związku z Uchwałą Nr LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

zarządza się, co następuje:

§1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w następującym składzie:

 • Pani Domicela Kopaczewska, Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek - Przewodnicząca Komisji;
 • Pan Bartłomiej Kucharczyk, p.o. Dyrektora Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej – Członek Komisji;
 • Pani Beata Krajewska- Kierownik Referatu Kultury i Promocji – Zastępca Przewodniczącej Komisji;
 • Pani Elżbieta Dynarska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji;
 • Pani Joanna Chojecka - Idryan – Główny Specjalista ds. rewitalizacji Wydziału Rewitalizacji – Członek Komisji;
 • Pani Bożena Jakubowska - przedstawiciel organizacji pozarządowych - Członek Komisji;
 • Pani Elżbieta Skonieczna - przedstawiciel organizacji pozarządowych - Członek Komisji;
 • Pani Joanna Rudek – Starszy Inspektor w Referacie Kultury i Promocji - Członek Komisji;
 • Pani Julita Pawłowska, Inspektor w Referacie Kultury i Promocji - Członek Komisji, sekretarz.

2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji zgodnie z art.24 i art.27 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późń. zm) oraz wyłączeni są z prac przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje, które biorą udział w konkursie.

§2. 1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem organizacji pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego" który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 • Wzór „OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • Wzór „PROTOKOŁU Z PRZYJĘCIA OFERT” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
 • Wzór „KARTY PODSUMOWUJĄCEJ” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 • Wzór „PROTOKOŁU KOŃCOWEGO” stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie Nr 149/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2024 r. (1,09MB)
 2. DOCXZarządzenie Nr 149/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (36,28KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego