Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 152/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2024 roku

Nr zarządzenia:
152
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2024 roku
Data podpisania:
26-03-2024
Data wejścia w życie:
26-03-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107 t.j.) oraz art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1586, 1672, 2005) w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2628) oraz Zarządzeniem nr 7/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie planu dofinansowania doskonalenia nauczycieli na 2024 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. Środki finansowe planowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się na dofinansowanie:

 1. studiów podyplomowych,
 2. studiów magisterskich,
 3. studiów licencjackich,
 4. kursów kwalifikacyjnych,
 5. kursów instruktorskich,
 6. kursów doskonalących,
 7. szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
 8. kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego w specjalnościach odpowiadających kwalifikacjom nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek.

§ 2. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za jeden semestr:

 1. studia podyplomowe do 2500 zł
 2. studia magisterskie do 2000 zł
 3. studia licencjackie do 1600 zł
 4. kursy kwalifikacyjne do 2000 zł
 5. kursy instruktorskie do 2000 zł
 6. kursy doskonalące do 2000 zł
 7. szkolenia w tym szkolenia branżowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze do 2500 zł, nie więcej jednak niż do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie nr 152/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (311,45KB)
 2. DOCZarządzenie nr 152/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (43,00KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego