Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 153/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” wraz z podwórkiem partycypacyjnym przy ulicy 3 Maja 18 we Włocławku”.

Nr zarządzenia:
153
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” wraz z podwórkiem partycypacyjnym przy ulicy 3 Maja 18 we Włocławku”.
Data podpisania:
27-03-2024
Data wejścia w życie:
27-03-2024

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 4 ust. 1, pkt 13, pkt 32a, art. 11, 13, 14, 15 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 oraz Uchwały nr XLVI/91/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, zmienionej Uchwałą nr XL/127/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021r.

zarządza się, co następuje

§1.1. Dokonuje się wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty i przyznania środków finansowych dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe, oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” wraz z podwórkiem partycypacyjnym przy ulicy 3 Maja 18 we Włocławku”, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust.1, został dokonany z uwzględnieniem stanowiska Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe, oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” wraz z podwórkiem partycypacyjnym przy ulicy 3 Maja 18 we Włocławku”, zawartym w protokole z dnia 18 marca 2024 r.

§2. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek - http://www.bip.um.wlocl.pl/
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek - www.wloclawek.eu
    i http://rewitalizacja.wloclawek.eu/,
  3. w generatorze ofert „Witkac”- www.witkac.pl,
  4. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 153/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2024 r. (371,19KB)
  2. DOCZarządzenie Nr 153/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (42,50KB)
  3. DOCXZałącznik do Zarządzenia Nr 153/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (18,87KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego