Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 159/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2023 rok

Nr zarządzenia:
158
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2023 rok
Data podpisania:
28-03-2024
Data wejścia w życie:
28-03-2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), wykonując Uchwałę Nr LVII/174/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 219 z późn. zm.) oraz Uchwałę Nr LVII/175/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2042 z późn. zm., art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 i 232) i art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, 695,1086,1262,1478,1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236, 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760)

zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Włocławek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:

 1. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2023 rok,

 2. sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok,

 3. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok,

 4. informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2023 rok.

§ 2.1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2023 rok przedstawia się następująco:

 1. dochody budżetu miasta w wysokości 828.456.036,63 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

 1. dochody bieżące – 786.714.988,01 zł,

 2. dochody majątkowe – 41.741.048,62 zł;

 1. wydatki budżetu miasta w wysokości 952.827.865,76 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

 1. wydatki bieżące – 798.578.001,97 zł,

 2. wydatki majątkowe – 154.249.863,79 zł;

 1. deficyt budżetowy w wysokości 124.371.829,13 zł.

2. Pełna treść sprawozdania określonego w § 1 pkt 1 składa się z części tabelarycznej, obejmującej załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wraz z częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie oraz informacje określone w § 1 pkt 2, 3 i 4 stanowią część materiału sprawozdawczego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta we Włocławku.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie Nr 159/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2024 r. (235,25KB)
 2. DOCZarządzenie Nr 159/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (48,50KB)
 3. PDFSprawozdania Miasta Włocławek za 2023 rok (6,58MB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego