Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 173/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Włocławek na lata 2024 – 2030”.

Nr zarządzenia:
173
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Włocławek na lata 2024 – 2030”.
Data podpisania:
12-04-2024
Data wejścia w życie:
12-04-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40,572,1463,1688), art. 5 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLVI/227/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XII/141/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 163, poz. 2081 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 2151),

zarządza się co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Włocławek na lata 2024-  2030”, stanowiącego załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie do 18 kwietnia 2024 r. w następujących formach:

  1. opinii, wydanej przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego,
  2. wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

2. Zgłaszanie wniosków i uwag do projektu uchwały, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia należy składać pisemnie na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku ul. Ogniowa 8/10 lub elektronicznie na adres

§ 3. Za przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały, o której mowa w §1 odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz na stronie www.wloclawek.eu w zakładce organizacje pozarządowe, konsultacje projektów aktów prawa miejscowego, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 173/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2024 r. (2,89MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 173/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2024 r. (247,55KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego