Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji środowiskowej i przekazaniu dokumentacji sprawy do SKO we Włocławku

Obwieszczenie


Na podstawie art. 49 i art.131 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. – dalej cyt. jako k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 8 kwietnia 2024 r. do tut. Organu wpłynęło odwołanie Towarzystwa na rzecz Ziemi z dnia 8 kwietnia 2024r od decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20.03.2024. znak: S.6220.51.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Budowa instalacji termicznego  przekształcania odpadów Centrum Energii Włocławek we Włocławku” planowanego do realizacji w pobliżu skrzyżowania ulic Zielnej i Płockiej  we Włocławku, na terenie niezabudowanych działek ewidencyjnych nr: 1/23; 1/24; 1/25; 1/26; 1/27, 1/28; 1/32, obręb Włocławek KM 103.

Nie uwzględniając argumentacji odwołującego, Prezydent Miasta Włocławek nie skorzystał z uprawnień wynikających z art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. – dalej cyt. jako k.p.a.) w zakresie zmiany wydanej przez siebie decyzji i zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm0 tut. Organ w dniu 15 kwietnia 2024r przekazał przedmiotowe odwołanie wraz z zaskarżoną decyzją oraz pełną dokumentacją sprawy do organu II instancji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku.

Z treścią ww. odwołania oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul.Kilińskiego 2.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 15 kwietnia 2024 r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego