Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 200/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Nr zarządzenia:
200
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Data podpisania:
23-04-2024
Data wejścia w życie:
23-04-2024

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz.1463, poz. 1688) oraz art. 4 ust. 1, pkt 16, art. 11, 13, 14, 15 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571), w związku z Uchwałą Nr LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

zarządza się, co następuje

§ 1.1. Dokonuje się wyboru, ogłoszenia najkorzystniejszych ofert i przyznania środków finansowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1, został dokonany z uwzględnieniem stanowiska Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku zawartym w protokole zbiorczym z dnia 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2. Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.eu,
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 200/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (401,81KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 200/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (21,41KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego