Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 217/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym dla obszaru miasta Włocławek stanowiącym część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nr zarządzenia:
217
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym dla obszaru miasta Włocławek stanowiącym część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Data podpisania:
30-04-2024
Data wejścia w życie:
30-04-2024

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2023 poz. 1752 ze zm.) w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu  prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U z 2021 r. poz. 820 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym dla obszaru miasta Włocławek stanowiącym część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

 1. Edyta Pińska - Przewodnicząca Komisji,
 2. Barbara Łucka – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
 3. Agnieszka Radomska – Członek Komisji,
 4. Elżbieta Olszewska – Członek Komisji,
 5. Monika Piotrowska – Członek Komisji,
 6. Monika Dębicka – Członek Komisji.

§ 3. 1. Komisja działa w składzie co najmniej trzyosobowym pod kierownictwem Przewodniczącej.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji kieruje Zastępca Przewodniczącej.

§ 4. Do zadań Komisji należy:

 1. przeprowadzenie oceny przydatności użytkowej materiałów gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
 2. sporządzenie protokołu zawierającego wyniki oceny przydatności materiałów zasobu,
 3. przedłożenie protokołu do akceptacji przez
 4. wyłączenie z zasobu materiałów, które utraciły wartość użytkową.

§ 5. Komisja realizuje zadania określone w § 4 zarządzenia w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu  prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U z 2021 r. poz. 820 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2001 Nr 74, poz. 796).

§ 6. Komisja w celu realizacji swoich zadań zbiera się co najmniej raz w roku.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału-Geodecie Miejskiemu.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 238/2015  Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny przydatności użytkowej i wyłączania materiałów gromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

§ 10.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie Nr 217/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r. (287,85KB)
 2. DOCXZarządzenie Nr 217/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (18,12KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego