Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 218/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Nr zarządzenia:
218
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
Data podpisania:
30-04-2024
Data wejścia w życie:
30-04-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) art. 4 ust. 1 pkt. 3, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 4¹ ust 1 pkt 2, w związku z art. 18² pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), art. 5 ust. 2 pkt 7a oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939) i art. 190 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz.177) oraz art.13 ust.3 i art. 15 ust. 2g, 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz w związku z Uchwałą Nr LXIX/155/2023  Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024 oraz Uchwałą Nr LXXII/5/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

zarządza się co następuje:

§1.1. Dokonuje się wyboru najkorzystniejszych ofert i przyznania środków finansowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalności pożytku publicznego w celu realizacji zadań w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2024, którego szczegółowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust.1 został dokonany z uwzględnieniem stanowiska Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zawartego w protokole z dnia 25 kwietnia  2024 r.

§2. Wybór, o którym mowa w §1 ust.1 publikuje się poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek, www.wloclawek.eu
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek,
  4. w generatorze wniosków „Witkac” –https://www.witkac.pl/strona

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek

§5. 1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załącznik:

  1. PDFZarządzenie Nr 218/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r. (410,47KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 218/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (24,60KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego