Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 223/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2026 roku

Nr zarządzenia:
223
Rok:
2024
Tytuł:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od
1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2026 roku
Data podpisania:
02-05-2024
Data wejścia w życie:
02-05-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, poz. 535, poz.1693, poz.1938, poz.2760, poz. 2754) art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11, art. 13, art. 14 i art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

§ 1.  1.  Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2026 roku.  

2. Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór umowy na realizację zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór oświadczenia dotyczącego podatku od towarów i usług stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie,   o którym mowa w §1.

§ 3. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.pl,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek – Zielony Rynek 11/13,

4) na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku – ul. Ogniowa 8/10.

5) w generatorze ofert WITKAC – www.witkac.pl

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 223/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2024 r. (2,12MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 223/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2024 r. - dokument dostępny cyfrowo (50,34KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego