Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 224/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Nr zarządzenia:
224
Rok:
2024
Tytuł:
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Data podpisania:
02-05-2024
Data wejścia w życie:
02-05-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

zarządza się, co następuje:

§ 1.1 Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Komisji Konkursowej;

Elżbieta Dynarska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Zastępca Przewodniczącej Komisji Konkursowej;

Katarzyna Peszyńska –  pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Sekretarz Komisji Konkursowej;

Joanna Kowalewska – pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji Konkursowej,

Maciej Gajewski - pracownik Wydziału Sportu i Turystyki – Członek Komisji Konkursowej,

Halina Sarnowska – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej – Członek Komisji Konkursowej,

Anna Rachut – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej – Członek Komisji Konkursowej.

2.Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu z udziału w pracach Komisji Konkursowej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz wyłączeni są z prac reprezentanci organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje, które biorą udział w konkursie.

§ 2. 1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem organizacji pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wzór „Oświadczenia członka komisji konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wzór „Protokołu z przyjęcia ofert” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wzór „Karty podsumowującej pracę Komisji Konkursowej” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wzór „Protokołu końcowego” stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 224/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2024 r. (1,01MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 224/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2024 r. - dokument dostępny cyfrowo (31,43KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego