Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa jednej lub kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW na działkach ewidencyjnych nr 23/1, 23/2, 23/3, 67/6, 67/9 i 67/12 obręb 0005 Korabniki we Włocławku.

Obwieszczenie


Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024 r. poz. 572 t.j.) w związku art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamia strony o wydaniu w dniu 7 maja 2024 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania wszczętego na wniosek Tartak Izbica sp. z o.o. ul. Warszawska 32, 87-865 Izbica Kujawska reprezentowanej przez Pana Jędrzeja Dobrowolskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa jednej lub kilku instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW na działkach ewidencyjnych nr 23/1, 23/2, 23/3, 67/6, 67/9 i 67/12 obręb 0005 Korabniki we Włocławku.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 i na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data obowiązywania publikacji 14 dni tj. od 08.05.2024 do 22.05.2024 roku

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego