Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 230/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Nr zarządzenia:
230
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.
Data podpisania:
10-05-2024
Data wejścia w życie:
10-05-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, poz. 1693, poz. 1938, poz. 2760) oraz art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w at. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r., zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

  1. Violetta Wawrzonkowska – Starszy specjalista pracy Socjalnej w Sekcji Realizacji Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Przewodnicząca Komisji;
  2. Joanna Kowalewska – Zastępca dyrektora w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta – Zastępca Przewodniczącej Komisji;
  3. Katarzyna Brożek – Starszy specjalista pracy socjalnej – Koordynator w Sekcji Realizacji Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Sekretarz Komisji;
  4. Magdalena Janke – Starszy inspektor w Sekcji Realizacji Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie-Członek Komisji;
  5. Barbara Karwowska – Główny specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta – Członek Komisji;
  6. Justyna Rykowska – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej we Włocławku-Członek Komisji.

2. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), wyłączeniu podlegają również osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

3. Komisja przedłoży propozycję co do wyboru ofert, najpóźniej w terminie 10 dni od upływu terminu na złożenie ofert.

§ 2 1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Wzór „Oświadczenia członka komisji konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór „Protokołu z przyjęcia ofert” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór „Karty oferty” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór „Protokołu komisji z oceny oferty” stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia

6. Wzór „Protokołu końcowego” stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6.1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 230/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024r. (1,40MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 230/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (43,02KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego