Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 233/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Nr zarządzenia:
233
Rok:
2024
Tytuł:
w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Data podpisania:
13-05-2024
Data wejścia w życie:
13-05-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 92 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 7 pkt. 5, art. 15 pkt. 6, art. 16, art. 18 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt. 3, art. 25, art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901, 1693,1938, 2760) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i 7, art. 11 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2, art. 13 ust. 1-3, art. 14, art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571), art. 1 ust. 1, art. 6 pkt. 1 w związku z art. 7 ust. 5, w związku z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 296) w związku z Uchwałą Nr LXXIII/30/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Włocławek Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz Uchwałą Nr LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru najkorzystniejszych ofert i przyznania środków finansowych podmiotom uprawnionym, w celu realizacji zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, którego szczegółowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wybór, o którym mowa w ust. 1 został dokonany na podstawie stanowiska Komisji Konkursowej opiniującej oferty, powołanej Zarządzeniem Nr 192/2024 Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zawartego w protokole z dnia 06 maja 2024 roku.

§ 2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek - http://www.bip.um.wlocl.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku www.bip.mopr.wloclawek.pl;
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek - www.wloclawek.eu oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku - www.mopr.wloclawek.pl;
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10;
  4. w generatorze wniosków „Witkac” – www.witkac.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. 

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 233/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2024 r. (388,27KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 233/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2024 r. - dokument dostępny cyfrowo (22,58KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego