Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Prezydenta Miasta Włocławek o przystąpieniu do opracowania projektu planu ogólnego miasta Włocławek

Na podstawie art. 39 ust. 1,  w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu planu ogólnego miasta Włocławek, zgodnie z Uchwałą Nr LXXIII/12/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r.

Opracowanie projektu planu ogólnego obejmować będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.

Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie do dnia 27 czerwca 2024 r. Do wnoszenia wniosków do projektu planu ogólnego miasta stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).

Wnioski należy składać na piśmie, wyłącznie za pomocą „formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego” dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, (http://www.bip.um.wlocl.pl) w zakładce: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE – Plan ogólny - Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego.

Wnioski można składać w formie:

  • papierowej - osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Włocławek lub listownie na adres Urzędu Miasta Włocławek (Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek),
  • elektronicznej - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres: ) lub platformy ePUAP (/umwloclawek/SkrytkaESP lub /umwloclawek/skrytka).

Składający wniosek do ww. projektu planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Włocławek.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Włocławek. Informacje o szczegółowych zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku, pokój 404 (w godzinach urzędowania) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek: https://bip.um.wlocl.pl/17/polityka-prywatnosci-bip.html.

Załączniki:

  1. PDFInformacja (242,02KB)
  2. DOCXInformacja- dokument dostępny cyfrowo (17,42KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego