Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na polegającego na budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 13/21 obręb Włocławek KM 56 przy ul. Kapitulnej we Włocławku.

Obwieszczenie

 Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca   1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2024 r., poz. 572 t.j.)  w związku art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz.1094 t.j.)  zawiadamia strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia na polegającego na budowie  stacji paliw  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 13/21 obręb Włocławek KM 56 przy ul. Kapitulnej we Włocławku w terminie 7 dni  od daty doręczenia niniejszego pisma w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3-Maja 22 pokój   nr 19 I piętro  w  godzinach urzędowania  poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30. do godz. 15.00. wtorek od godz. 7.30 do 16.30, piątek od 7.30 do godz. 13.30

  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, na stronie internetowej  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data obowiązywania publikacji 14 tj. od  17.05.2024 do 31.05.2024 roku.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego