Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 21 maja 2024 r. Prezydenta Miasta Włocławek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy terenami leśnymi oraz ulicą Papieżka i Aleją Kazimierza Wielkiego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miasta Włocławek Uchwały Nr LXXIV/42/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy terenami leśnymi oraz ulicą Papieżka i Aleją Kazimierza Wielkiego.

Granica obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Prezydenta Miasta Włocławek w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r.

Wnioski należy składać na piśmie, wyłącznie za pomocą „formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego” dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek (http://www.bip.um.wlocl.pl), w zakładce: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ogłoszenia - Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego.

Wnioski można składać w formie:

  •  papierowej - osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Włocławek lub listownie na adres Urzędu Miasta Włocławek (Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek),
  • elektronicznej - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres: lub platformy ePUAP (/umwloclawek/SkrytkaESP lub /umwloclawek/skrytka).

Składający wniosek do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania, albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Włocławek.

Wnioski niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Załączniki:

  1. PDFObwieszczenie (311,62KB)
  2. DOCXObwieszczenie-dokument dostępny cyfrowo (369,11KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego