Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 240/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

Nr zarządzenia:
240
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

Data podpisania:
21-05-2024
Data wejścia w życie:
21-05-2024

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust. 3 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, poz. 1693, poz. 1938, poz. 2760) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i 3, art. 13, art. 14 i art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2026 r., zwanych dalej usługami opiekuńczymi.
 2. Ogłoszenie konkursowe stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Szczegółowy wzór umowy o powierzenie zadania stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 4. Wzór kalkulacji kosztów 1 godziny usług opiekuńczych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 5. Wzór „Oświadczenia oferenta” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 6. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyły w realizacji zadania publicznego stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 7. Szczegółowe warunki w zakresie przyjęcia i weryfikacji ofert, zawarto w Zarządzeniu Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2022 r. Zasady i tryb postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

Termin składania ofert wyznaczony zostaje na 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1.

§ 3

Ogłoszenie konkursowe, o którym mowa w § 1 ust. 2 publikuje się poprzez zamieszczenie:

 1. w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek – www.bip.um.wlocl.pl i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku – www.bip.mopr.wloclawek.pl,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek - www.wloclawek.eu oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku – www.mopr.wloclawek.pl.
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10,
 4. w generatorze ofert WITKAC – www.witkac.pl.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 6

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie Nr 240/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2024 r. (2,35MB)
 2. DOCXZarządzenie Nr 240/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 maja 2024 r. - dokument dostępny cyfrowo (89,96KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego