Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Podmokłej 7, oznaczonej jako działka nr 65 (Włocławek KM 11) o pow. 0,0594 ha.

Typ przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowane
Rok publikacji:
2024
Status Realizacji:
Aktualne
Data przetargu:
02-12-2024
Godzina przetargu:
12:00
Adres nieruchomości:
ul. Podmokłej 7
Cena wywoławcza:
115 000,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 11 500,00 zł.

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą Nr WL1W / 00070083 / 1.

W dziale III – prawa, roszczenia i ograniczenia ww. księgi wieczystej wpisane jest: OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE w brzmieniu:

Odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka gruntu nr 14/2 o powierzchni 0,3400 ha, położoną przy ulicy Staromłyńskiej nr 10 oraz działka gruntu nr 20/4 o powierzchni 0,3116 ha, położoną przy ulicy Staromłyńskiej nr 8, dla której urządzona jest księga wieczysta oznaczona numerem WL1W/00070083/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy we Włocławku - polegającą na przejściu i przejeździe do drogi publicznej - całą szerokością gruntu - na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 1/10 o powierzchni 0,7375 ha.

Dokładna treść prawa rzeczowego ujawniona jest w Dziale III księgi wieczystej nr WL1W / 00070083 / 1.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi płaski teren w kształcie prostokąta z nachyleniem w kierunku południowym. Niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, porośnięta drzewami. Posiada dostęp do drogi publicznej.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, zatwierdzonym uchwałą nr 103/XI/2007 z dnia 29 października 2007 r., przedmiotowa działka znajduje się w obszarze określanym jako obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem jednorodzinnym. Aktualnie realizowana jest uchwała Rady Miasta Włocławek nr 89/XXI/2008 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Zawiśle pomiędzy granicą terenów leśnych, granicą rezerwatu Kulin, brzegiem rzeki Wisły, granicą miasta.

Z uwagi na brak ustaleń planu miejscowego lokalizacja inwestycji na tej działce może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzonej inwestycji w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.). Kolejnym etapem będzie sporządzenie dokumentacji projektowej architektoniczno – budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące przeznaczenia terenu w Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek są dostępne w Geoportalu Miasta Włocławek na stronie internetowej http://geoportal.wloclawek.eu.

Cena netto wywoławcza nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Podmokłej 7, oznaczonej jako działka nr 65 (Włocławek KM 11) o pow. 0,0594 ha, wynosi – 115 000,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 11 500,00 zł.

W przypadku wydania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzonej inwestycji na powołanej nieruchomości lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek obejmującego swoim zasięgiem działkę nr 65 (Włocławek KM 11) do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2024 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, w pokoju nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny netto wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr  61 1020 5170 0000 1402 0009 0357, w terminiedo dnia 22 listopada 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić, musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu i jego akceptacją, bez zastrzeżeń.
 2. Złożenie dowodu wpłaty wadium oraz okazanie dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 14, najpóźniej w dniu 25 listopada 2024 r., do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 41 44 108) ustaleniu terminu okazania dokumentów oraz w dniu przetargu.
 3. Złożenie osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym, w terminie do dnia 25 listopada 2024 r.,do godziny 1400,  o zapoznaniu się:
 1. z ogłoszeniem o przetargu,
 2. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka w części dotyczącej przedmiotowej nieruchomości / Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek,
 3. ze stanem prawnym i faktycznym (w terenie) sprzedawanej nieruchomości,
 4. przebiegiem sieci infrastruktury technicznej,
 5. stanem zadrzewienia.

Warunkiem nabycia nieruchomości i realizacji zamierzeń inwestycyjnych jest:

 1. Wpłata ustalonej w przetargu, najwyższej ceny netto + podatek VAT 23% od wylicytowanej ceny netto nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż na 5 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. Dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.
 2. Koszty ogłoszenia przetargu w prasie, notarialne i sądowe w całości ponosi Nabywca nieruchomości.
 3. W przypadku kolizji projektowych związanych z istniejącym uzbrojeniem Nabywca przeniesie je na własny koszt i we własnym zakresie, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.
 4. Nabywca będzie zobowiązany zapewnić swobodny dostęp właścicielom sieci w przypadku naprawy, konserwacji, modernizacji czy prawidłowego ich funkcjonowania, bez żadnych roszczeń. Korzystanie z istniejących urządzeń wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.
 5. Nabywca zobowiązany jest do realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji na własny koszt.
 6. W przypadku konieczności wycinki drzew, z wnioskiem o wycinkę należy zwrócić się do Urzędu Miasta Włocławek. Wycinka drzew odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt.
 7. Nabywca ujawni w księdze wieczystej wzniesione budynki.
 8. W przypadku konieczności dokonania niwelacji terenu, Nabywca wykona ją we własnym zakresie i na własny koszt.
 9. Osoba prawna przystępująca do przetargu zobowiązana jest do złożenia aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (oryginał, max. do 3 miesięcy przed terminem przetargu) oraz właściwych pełnomocnictw do dnia  25 listopada 2024 r., ul. 3 Maja 22, w pokoju 14, do godziny 1400, po uprzednim telefonicznym (nr tel. 54 41 44 108), ustaleniu terminu złożenia dokumentów.
 10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 11. Uczestnik, który przetarg wygra, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 12. Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
 13. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 14. Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie ustalonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 15. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 16. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny nieruchomości, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 17. Po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postąpienia nie zostają przyjęte. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza osobę, która przetarg wygrała.
 18. Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 19. W terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Włocławek.
 20. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 21. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 22. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.
 23. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, pokój 14, w godz. 800 - 1400 lub telefonicznie pod numerem 54 41 44 108.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego