Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 256 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadania gminy w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2026 r.

Nr zarządzenia:
256
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadania gminy w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2026 r.
Data podpisania:
31-05-2024
Data wejścia w życie:
31-05-2024

Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) art. 25 ust. 1, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, poz. 1693, poz. 1938, poz. 2760) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust 3 i 5 w związku z art. 15 ust 2g-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty i przyznania środków finansowych dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadania w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2026 r., którego szczegółowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 został dokonany z uwzględnieniem stanowiska Komisji Konkursowej opiniującej oferty, powołanej Zarządzeniem Nr 250/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2024 r. w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2026 r.

§ 2. Wybór, o którym mowa w §1 ust.1 publikuje się poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek, www.wloclawek.eu
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek,
  4. na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
  5. w generatorze ofert WITKAC – www.witkac.pl

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 256 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r. (373,82KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 256 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (20,30KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego