Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu dz. 42/160 KM 29

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 10 § 1, 36 § 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311)

zawiadamiam,

że w wyniku ponownej analizy materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną we Włocławku, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 42/160 (Włocławek KM 29) o pow. 0,0051 ha, która stała się własnością Gminy Miasto Włocławek na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek nr 68/2023 z dnia 10 maja 2023 r. (UA.AB.6740.54.2023) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi, załatwienie sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w obwieszczeniu z dnia 4 kwietnia 2024 r. ze względu na konieczność ustalenia statusu prawnego nakładów budowlanych na nieruchomości.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do 31 lipca 2024 r.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń od dnia 31 maja 2024 r.

POUCZENIE

Informuję, że zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Stosownie do art. 37 § 2 Kpa ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Załączniki:

  1. PDFObwieszczenie (144,38KB)
  2. DOCXObwieszczenie-dokument dostępny cyfrowo (17,34KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego