Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok

Nr zarządzenia:
265
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2024 rok
Data podpisania:
06-06-2024
Data wejścia w życie:
06-06-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368, 924, 2233 i 2988) oraz § 5 ust. 6 Uchwały Nr XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 368) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXII/2/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 924), Zarządzeniem Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/10/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2233), Zarządzeniem Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/47/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2024 r. poz. 2988), Zarządzeniem Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r. i Zarządzeniem Nr 257/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 1.031.341.881,10 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 877.375.537,83 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 153.966.343,27 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 1.215.164.906,02 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 908.261.714,45 zł,  
2) wydatki majątkowe w wysokości 306.903.191,57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3)  § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:
1) dochody w wysokości 12.414.485,47 zł;
2) wydatki w wysokości 12.433.365,92 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 11”.

4) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 11, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r. (838,89KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (29,57KB)
  3. XLSXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia NR 265/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (24,46KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego