Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 288/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

Nr zarządzenia:
288
Rok:
2024
Tytuł:
W sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.
Data podpisania:
19-06-2024
Data wejścia w życie:
19-06-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, poz. 1693, poz. 1938, poz. 2760, z 2024 r. poz. 743, poz. 859) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 13 ust. 3 w związku z art. 15 ust. 2g-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z Uchwałą Nr LXIX/155/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024

zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Dokonuje się wyboru ofert i przyznania środków finansowych podmiotom uprawnionym, w celu realizacji zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2026 r., jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 został dokonany na podstawie stanowiska Komisji Konkursowej opiniującej oferty, powołanej Zarządzeniem Nr 282/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2026 r., zgodnie z jej protokołem z dnia 18 czerwca 2024 r.

§ 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek – https://bip.um.wlocl.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku - www.bip.mopr.wloclawek.pl,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek - www.wloclawek.eu
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10,
  4. w generatorze ofert WITKAC – www.witkac.pl.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 288/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2024 r. (439,29KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 288/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2024 r.-dokument dostępny cyfrowo (20,05KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego