Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie dla stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Zbieranie oraz przetwarzanie odpadów w instalacji rębaka stacjonarnego służącego do odzysku odpadów drewnopochodnych na części działki o nr ew. 149/8 obręb Rózinowo, miejscowość Włocławek”.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy


Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 j.t.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że spawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie oraz przetwarzanie odpadów w instalacji rębaka stacjonarnego służącego do odzysku odpadów drewnopochodnych na części działki o nr ew. 149/8 obręb Rózinowo, miejscowość Włocławek” nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na konieczność uzupełnienia przez Inwestora raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z wezwaniem z dnia 14.06.2024 r. znak: WOO.4221.83.2024.JO.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
w tym wydania uzgodnienia przez ten organ.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 lipca 2024 r.

Jednocześnie, w związku z zastosowaniem art. 36 § 1 Prezydent Miasta Włocławek informuje, iż stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia (na podstawie art. 37 Kpa), jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani
    w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wymaga uzasadnienia przez stronę. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

W niniejszej sprawie łącznie występuje ponad 10 stron, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone w formie publicznego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22) oraz na stronie internetowej pod adresem: www.wloclawek.eu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Włocławek w zakładce Dane Publiczne w kategorii Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 i 49a KPA

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone
po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie - obwieszczenie zostało umieszczone w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w dniu 19 czerwca 2024 r.

Otrzymują:

  1. SILVA Polski Recykling Sp.  z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
  2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
  3. a/a A.P.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego