Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. „Budowa tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej” we Włocławku.

Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa


Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art.33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 t.j.)

podaje do publicznej wiadomości informacje:

  1. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. we Włocławku.
  2. o wszczęciu postępowania na wniosek Prezydenta Miasta Włocławek reprezentującego Gminę Miasto Włocławek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
  3. organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Włocławek;
  4. organami właściwymi do dokonania uzgodnienia i opinii jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, Dyrektor Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
  5. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz z raportem oddziaływania na środowisko. Kontakt telefoniczny pod numerami: 54 414 41 66, 414 42 92;
  6. o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni tj. od 09.07.2024 r. do 08.08.2024 r.:
  • w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym , o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Włocławek przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Informacje, w jaki sposób uwagi i wnioski, zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zawarte będą w uzasadnieniu decyzji.

Uwagi i wnioski wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego