Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

G05-Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wydział:
Wydział Geodezji i Kartografii
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Magdalena Bogacz-Polańska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta holl główny
Telefon kontaktowy:
054 414-44-06
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Geodezji i Kartografii

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

pok. 510, V piętro
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej.
Załączniki:
1) mapa glebowo-rolnicza,
2) określenie przeznaczenia gruntów objętych wnioskiem (wskazanie rodzaju inwestycji) oraz dokumentu, w którym ustalano możliwość realizacji inwestycji (przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze może wynikać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z ostatecznej decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz określenie liczby lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w budynkach wielorodzinnych,
3) określenie powierzchni gruntu objętego wnioskiem wraz z rozliczeniem powierzchni poszczególnych użytków gruntowych i ich klas bonitacyjnych, wynikające z projektu zagospodarowania działki oraz graficznego określenia zakresu wniosku sporządzonego przez uprawnioną osobę.

Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Uwagi:

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022, poz. 2409) wyłączeniu z produkcji rolniczej podlegają użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczane dla klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022, poz. 2409),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775)

PDFWniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej (108,58KB)

DOCWniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej (43,00KB)

PDFObowiązek informacyjny (70,58KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego